گرفتن اگر سنگ شما باشد من در برابر آن له می شوم قیمت

اگر سنگ شما باشد من در برابر آن له می شوم مقدمه

اگر سنگ شما باشد من در برابر آن له می شوم